Compromís exigeix solucions a l’amenaça de solsida del poble de Benillup al barranc de Cairata (VÍDEO)

El senador Carles Mulet visita el municipi del Comtat després d’haver dut ja l’assumpte al Senat

Benillup, 28 d’octubre de 2019
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha visitat el municipi de Benillup i s’ha reunit amb el seu alcalde, Javier Navarro, i veïns del poble, per conèixer de primera la situació que està provocant la desaparició progressiva dels terrenys que separen el nucli urbà del barranc de Caraita.

El municipi du des de 2004 bregant en totes les administracions perquè donen una solució davant la progressiva solsida del terreny que separa al poble del barranc de Caraita, afluent del riu Serpis. El sòl que separa el poble del barranc ha anat minvant amb cada temporada de pluja, amb despreniments de grans volums de terra que fan que hagen desaparegut a hores d’ara bancals conreats, i amb cada episodi de pluges el barranc s’apropa més al municipi posant el perill als habitatges i a les pròpies persones del municipi.

Mulet ja va traslladar en 2017 l’assumpte al Govern espanyol des del Senat, exigint una partida pressupostària als Pressupostos Generals de l’Estat (que no va ser aprovada per la negativa de PP, PSOE i Ciudadanos a donar suport a l’esmena) i també per mitjà d’una pregunta escrita al Govern Central. A aquesta, el Govern va respondre que tècnics de la Confederació Hidrogràfica de Xúquer (CHX) havien visitat la zona i es van desentendre a l’afirmar que aquest fenomen estava fora del domini públic hidràulic  i de la seua zona de policia“afirmació qüestionable al estar el poble pràcticament ja damunt del barranc”. “Segurament”,ha afegit Mulet“quan es van fer les delimitacions i mesuraments el poble distava molt del barranc, però durant els darrers quinze anys esta realitat ha estat canviant i les delimitacions no s’han adaptat al que hi ha hui en dia i que és realment alarmant”.

Des de Compromís s’ha exigit una implicació de totes les administracions davant la incapacitat tècnica i econòmica d’aquest xicotet municipi de tant sols uns 90 veïns censats. “L’ajuntament està fent tot el que pot dins de les seues mans, com ara desviar les aigües de pluja, canaleres, aigüeres, clavegueram, etc, però estem parlant d’una gran actuació que necessita la implicació d’altes administracions”, ha plantejat el representant territorial valencianista.

A principis d’aquest dècada la Conselleria d’Infraestructures es va comprometre a invertir més de 900.000 euros, amb un projecte tècnic que contemplava la construcció de vàries terrasses de pedra per reforçar el vessant i aturar noves esllavissades. Aquell projecte va quedar en no res. Per  la seua banda, la Diputació Provincial d’Alacant va invertir en la construcció d’un col·lector de pluvials en el nucli urbà per canalitzar les aigües de pluja, però aquesta mesura tampoc ha suposat una solució al greu problema que segueix latent.

Mulet ha volgut mostrar la solidaritat amb una gent que viu amb preocupació cada episodi de pluja. “Els despreniments són continus i cada cop s’apropen més a les cases, i no es té cap garantia de que la pròxima solsida siga la definitiva que s’enduga les cases. Estem davant d’un problema que necessita la col·laboració i implicació de totes les administracions per donar resposta a unes raonables peticions de l’ajuntament, que du anys demanant a totes les administracions que actuen i només ha vist promeses incomplides o inhibició. Anem a insistir i aprofitar la nostra presència en Diputació Provincial d’Alacant, Corts Valencianes i Corts Generales per exigir que ja d’una actuacions al respecte i que la gent puga viure tranquil·la”, ha conclós.

 

Compromís exige soluciones a la amenaza de derrumbe del pueblo de Benillup el barranco de Cairata

El senador Carles Mulet visita el municipio del Comtat después de haber llevado ya el asunto al Senado

Benillup, 28 de octubre de 2019
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha visitado el municipio de Benillup y se ha reunido con su alcalde, Javier Navarro, y vecinos del pueblo, para conocer de primera la situación que está provocando la desaparición progresiva de los terrenos que separan el núcleo urbano del barranco de Cairata.

El municipio lleva desde 2004 reclamando en todas las administraciones que les den una solución ante el progresivo derrumbe del terreno que separa el pueblo del barranco de Cairata, afluente del río Serpis. El suelo que separa el pueblo del barranco ha ido disminuyendo con cada temporada de lluvia, con desprendimientos de grandes volúmenes de tierra que hacen que hayan desaparecido a estas alturas bancales cultivados, y con cada episodio de lluvias el barranco se acerca más al municipio, poniendo en peligro a las viviendas y a las propias personas del municipio.

Mulet ya trasladó en 2017 el asunto al Gobierno español desde el Senado, exigiendo una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado (que no fue aprobada por la negativa de PP, PSOE y Ciudadanos a apoyar la enmienda) y también por medio de una pregunta escrita al Gobierno Central. A esta, el Gobierno respondió que técnicos de la Confederación Hidrográfica de Júcar (CHJ) habían visitado la zona y se desentendieron al afirmar que este fenómeno estaba fuera del dominio público hidráulico y de su zona de policía"afirmación cuestionable al estar el pueblo prácticamente ya encima del barranco". "Seguramente", agregó Mulet "cuando se hicieron las delimitaciones y mediciones el pueblo distaba mucho del barranco, pero durante los últimos quince años esta realidad ha sido cambiante y las delimitaciones no se han adaptado a lo que hay hoy en día y que es realmente alarmante".

Desde Compromís han exigido una implicación de todas las administraciones ante la incapacidad técnica y económica de este pequeño municipio de tan solo unos 90 vecinos censados. "El ayuntamiento está haciendo todo lo que puede dentro de sus competencias, como desviar las aguas de lluvia, canalones, fregaderos, alcantarillado, etc, pero estamos hablando de una gran actuación que necesita la implicación de altas administraciones", ha planteado el representante territorial valencianista.

A principios de este década la Conselleria de Infraestructuras se comprometió a invertir más de 900.000 euros, con un proyecto técnico que contemplaba la construcción de varias terrazas de piedra para reforzar la vertiente y detener nuevos desprendimientos. Aquel proyecto quedó en nada. Por su parte, la Diputación Provincial de Alacant invirtió en la construcción de un colector de pluviales en el casco urbano para canalizar las aguas de lluvia, pero esta medida tampoco ha supuesto una solución al grave problema que sigue latente.

Mulet ha querido mostrar la solidaridad con una gente que vive con preocupación cada episodio de lluvia. "Los desprendimientos son continuos y cada vez se acercan más a las casas, y no se tiene ninguna garantía de que la próxima derrumbe sea la definitiva que se lleve las casas. Estamos ante un problema que necesita la colaboración e implicación de todas las administraciones para dar respuesta a unas razonables peticiones del ayuntamiento, que lleva años pidiendo a todas las administraciones que actúan y sólo ha visto promesas incumplidas o inhibición. Vamos a insistir y aprovechar nuestra presencia en Diputación Provincial de Alicante, Cortes Valencianas y Cortes Generales para exigir que ya de una actuaciones al respecto y que la gente pueda vivir tranquila", ha concluido.

Compartir: