2012. Pregunta a Les Corts Valencianes

El 21 de novembre de 2012 apareix publicada en el butlletí de Les Corts Valencianes núm. 113:

Pregunta número 12.401 amb sol·licitud de resposta escrita, formulada pel diputat Francesc Xavier Ferri Fayos, del Grup Parlamentari Compromís, d’acord amb l’article 157 del RC, al Consell sobre la consolidació del barranc de Caraita a Benillup (RE número 30.716) en nom d’un ciutadà o una ciutadana que, fins que no disposem d’una llei valenciana de transparència, no pot preguntar de forma directa a l’administració: Best louboutin pigalle pumps for women.

“El barranc de Caraita de Benillup està patint constants despreniments i solsides any rere any amb les pluges i amenaça el futur del municipi. Hi ha moltes cases dels carrers Ravalet i Nou situades ja a només 20 metres del precipici. La Generalitat es va comprometre en 2004 a estudiar-ho i en diverses ocasions ha dit que es farà una consolidació i un abancalament, però no s’ha fet res encara.

Per això aquest diputat desitja saber: Quan té previst el Consell emprendre les accions necessàries per a la consolidació d’aquest barranc?”

València, 26 de juliol de 2012
Francesc Xavier Ferri Fayos

Aquesta pregunta va ser resposta mesos després:
La resposta va aparéixer publicada al Butlletí de Les Corts Valencianes núm. 203 de 22 de novembre de 2013

Resposta a la pregunta número 12.401 al Consell sobre la consolidació del barranc de Caraita a Benillup, que formula el diputat Francesc Xavier Ferri Fayos, del Grup Parlamentari Compromís (BOC número 113, página 16.787). Resposta del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua RE número 48.100

“La Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ha dut a terme, a través de la Direcció General de l’Aigua, estudis a la zona del barranc de Caraita de Benillup per a trobar solucions a la seua problemàtica, i s’estan avaluant les alternatives més adequades en funció de les disponibilitats pressupostàries i de la possible afecció a competències d’altres organismes”.

València, 31 de gener de 2013.
El Conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Compartir: