2017.02.05. Pregunta al Senado. Grup Compromís

D. CARLES MULET GARCÍA Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

El municipi valencià de Benillup ha vist com les darreres pluges han incrementat la preocupació davant l'agreujament del barranc de Caraita.

Com ja va passar en desembre de 2004, quan durant 8 dies es van recollir 495 l/m2 i en novembre de 2011, quan es superaven els 200 mm en 48 hores, les pluges intenses dels últims dies han produït un destacable increment de l'erosió en la zona del Barranc de Caraita, que fita a només uns metres del poble de Benillup, la gran erosió del barranc en temporals de pluja forta, posa en perill al municipi, amb solsides, les esllavissades i els despreniments comencen a afectar a tota la llera del barranc, situat a només 20-40 metres de les cases del poble. Els veïns han vist com, des de 2004, les seues peticions no han repercutit pel moment en cap actuació per a protegir de l'avanç del barranc cap a les seues cases, a pesar de la primera resposta positiva davant de l'enorme repercussió en els mitjans de comunicació que l'assumpte va despertar l'any 2004

Per tot això es pregunta:

Dins de les seues estrictes competències, quines mesures pensa adoptar el Govern davant aquesta greu situació que pateix el municipi de Benillup?

El municipio valenciano de Benillup ha visto como las últimas lluvias han incrementado la preocupación ante la grave situación del barranco de Caraita

Cómo ya pasó en diciembre de 2004, cuando durante 8 días se recogieron 495 l/m2 y en noviembre de 2011, cuando se superaban los 200 mm en 48 horas, las lluvias intensas de los últimos días han producido un destacable incremento de la erosión en la zona del Barranco de Caraita, que se encuentra a sólo unos metros del pueblo de Benillup, la gran erosión del barranco en temporales de lluvia fuerte, pone en peligro al municipio, con derrumbes, los desprendimientos y los desprendimientos empiezan a afectar a todo el cauce del barranco, situado a sólo 20-40 metros de las casas del pueblo.

Los vecinos han visto cómo, desde 2004, sus peticiones no han repercutido por el momento en ninguna actuación para proteger del avance del barranco hacia sus casas, a pesar de la primera respuesta positiva ante la enorme repercusión en los medios que el asunto despertó en 2004.

Por todo eso se pregunta: ¿Dentro de sus estrictas competencias, qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante esta grave situación que sufre el municipio de Benillup?

Pregunta nº112609 MULET GARCÍA, CARLES, Diputat per Compromís
​NºRegistro: 19496 Expediente: 684/010252/0001

Compartir: