2017.02.01 Acta del Plenari de la Diputació Provincial d'Alacant

Pleno de la Diputación

http://www.diputacionalicante.es/es/LaDiputacion/Plenos/Lists/Plenos/pl01fe17.pdf  (págs 115 y 116)

1 de febrero de 2017.- PREGUNTA formulada pel Portaveu Adjunt del Grup Compromís en relació amb la situación en que es troba la sol·licitud efectuada per l’Associació “Rentonar, grup per la conservació de la Natura i el Patrimoni” de solventar el desprendiment de terres de un barranc prop al nucli urbà de Benillup.

Ilmo. Sr. Presidente.- Tenemos una pregunta formulada por el Sr. Penalva. Quina era la pregunta? Lluis.

La pregunta es del siguiente tenor literal:

AL PLENARI DE LA EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ D’ALACANT

Jose Manuel Penalva Casanova, com a portaveu adjunt del grup Compromís Diputació d’Alacant i en domicili a efectes de notificacions en la oficina de la mateixa casa i pregant que el dubte siga solventat el proper plenari dia 1 de febrer,

PREGUNTA

Sent que el passat dia 24 de gener de 2017 va entrar per registre de entrada un escrit signat per Joan Domènech García i Anna Climent Montllor, en representació de l’associació “Rentonar, grup per la conservació de la Natura i el Patrimoni” en el que es sol·licita que es preste l’adequada assistència jurídica, econòmic a i tècnica, en la resolució del problema exposat en la relació de fets i que en definitiva tracta de solventar el desprendiment de terres de un barranc proper al nucli urbà del terme de Benillup, així com la constitució de un grup de treball tècnic per a promoure la coordinació entre administracions.

Interessant a aquest grup el tema i a fi de promoure l’acció efectiva per part de l’equip de govern de la Diputació d’Alacant en este sentit, venim a preguntar:

En quina situació es troba la sol·licitud efectuada?”

D. Lluis Miquel Pastor Gosálbez.- Bé, és una pregunta. Jo, fent-li voltes durant tot el Ple, he escoltat també, però fent-li voltes a açò de la pregunta i la importància de la pregunta, dic, què pinta la Diputació en tot açò? Clar, després d’això del riu Vinalopó i tal m’he quedat així: doncs, ho pregunte o no? Però pense que sí, perquè al final el que se’ns demana, o el que se sol·licitava el dia vint-i-quatre de gener passat per a RENTONAR era ni més menys que la Diputació faça el que puga per ajudar al municipi de Benillup, en este cas, a resoldre un problema que arrossega des de l’any dos mil quatre.

Al final, efectivament, és la Confederació qui té competències sobre el barranc, i és Conselleria qui ha d’adoptar les mesures pertinents, però sí que m’agradaria, com diu al final la pregunta, saber si Diputació és conscient del problema que té Benillup i si s’està fent alguna cosa des de Diputació al respecte d’això. Moltes gràcies.

Ilmo. Sr. Presidente.- Sr. Sendra, yo le rogaría que conteste.

D. Francisco Javier Sendra Mengual.- Gracias, Presidente. Como bien ha dicho nuestro querido amigo Miguel, desde el minuto número uno estamos asistiendo a todos los municipios de la provincia en el tema de los temporales. El problema de Benillup sí que trata de dos mil cuatro y nos hemos puesto en contacto, como no puede ser de otra manera, con el Alcalde, pues él ya nos ha pedido ayuda. Pero hay que decir que está en la Dirección del Agua, de la Conselleria de Medio Ambiente, dependiendo de ellos, del informe. O sea, que el Alcalde está haciendo sus gestiones y nos ha dicho que, por supuesto, agradece la colaboración que les hemos prestado.

También he de decir que en el año dos mil diez el Alcalde actual, el Ayuntamiento actual de Benillup, que es un pueblo de ciento cuatro habitantes, destinó un Plan provincial de obras y servicios para hacer un colector de recogida de aguas fluviales para que no erosionaran ese talud que da al barranco. Por tanto, no estamos como en el río Vinalopó, sino que ya hemos asistido, ya ha habido una inversión de ciento veintisiete mil euros, creo que fue en dos mil diez. Y quedamos a expensas del Alcalde, que nos diga o que nos requiera para cualquier cuestión.

Compartir: